نمایش نوار ابزار
دسته: مشایخ
شیخ اسماعیل ولیانی (ق)

شیخ اسماعیل ولیانی (ق)

سید شیخ اسماعیل ولیانی فرزند سید محمد نودهی فرزند سید بابا علی فرزند سید بابارسول كبیر و نسبتش به سرور ما حسین (ع) فرزند امام علی ابن ابیطالب(ع) میرسد. لقبش : به علت خلوتی كه در ولیان گذرانده لقبش ولیانی…