نمایش نوار ابزار
ماه: فروردین ۱۴۰۲
معجزات پیامبر

معجزات پیامبر

معجزات پیامبر   پیامبر  در رسالت، جهاد و معجزاتش دارای عظمت و بزرگی بود. معجزه ای مانند قرآن که عقول فصحا از درک آن عاجز بود و ادیبان عرب از جواب دادن به آن و آوردن مانند آن عاجز شدند.…