نمایش نوار ابزار

شیخ احمد احسائی ( قدس الله سره )

نام: احمد

لقب: احسائی، منتسب به محل تولدش در احساء قطیف

مذهب: حنفی مذهب

طریقت: طریقت قادریه که آن را از شیخ حسین بصرائی بحرانی فرا گرفت.

فرزندان: محمد که برای تدریس در خانقاه صوفیان جانشین پدرش شده بود. او تالیفات بسیاری دارد از جمله: شرح الفیه سیوطی، تعریفات و شرح تهذیب المنطق.

 

دیدگاه ها