نمایش نوار ابزار

تصوف

به نام خداوند بخشنده و مهربان

خدایا بر سید و سرور ما محمد و بر خاندانش و بر دوستدارانش درود و صلوات بفرست

 

ستایش مخصوص خداست و سلام و درود بر نور هستی، بهترین مخلوق ماه هدایت ستاره عنایت ربانی چراغ رحمت خورشید نور اسلام آنکس که مولایش اورا با عنایتی ابدی پرورش داد و مقامش را والاتر از هر مقامی قرار داد و او را بر سایر پیامبران و فرستادگان با درجات عالیه برتری داد و سلام و درود بر خاندان پاکش آن کسانیکه خداوند پاک و بلند مرتبه آنها را پاک قرار داد.

خداوند می فرماید: ( این هست و جز این نیست که خداوند می خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور سازد و شما را پاکیزه قرار دهد) اهل بیت (ع) جانشین خدا بر روی زمین بوده اند و آنها با کتاب مبین قرآن تا روز قیامت از یکدیگر جدا نخواهند شد.
و سلام و درود بر دوستداران محمد (ص) که از او پیروی کردند و از دستورش سرپیچی ننمودند و از نور حق اطاعت کردند آنان که بهترین امتی بودند که برای مردم نازل گشتند و به کارهای نیک امر کرده و از بدی مردم دور نگه می داشتند.

unnamed 1 - تصوف

اما بعد، این سعادت را داریم تا تا برای تمامی انسان ها این کتاب (تصوف) را به نام طریقه علویه قادریه کسنزانی معرفی کنیم تا چون عطر خوشبوئی باشد که جانها را معطر سازد و قلبها را از تمامی غل و غش ها پاک سازد. و منبع سرشاری باشد برای کسانیکه می خواهند در این زمینه به سیر و سلوک و بحث بپردازند.


این کتاب (تصوف) حقایق متین و ازشادات آموزشی و دلیلهای مسلکی را در بر دارد که با آن می توان با صدق و اخلاص این راه را طی نمود و می توان به درجان عالیه و مقامهای والا رسید.

این کتابی (تصوف) است که مشایخ طریقت (ق) آن را آغاز نموده اند و اسرارشان را مقدس داشته اند که سالک باید این اسرار را به خوبی اخذ نماید و در آنها تفحص بنماید.


این کتاب (تصوف) فقط کتابش آشکار و مبین می باشد بلکه دلییل و راهنمایی می باشد برای کسیکه میخواهد سیر  و سلوک و ترقی روحی داشته باشد و به مقاماتی چون (توبه، توکل، خوف، رجا، صدق، اخلاص، صبر، ورع، زهد، رضا و شکر ) برسد.

این طریقت همان کوچ سخت و آرزومند به سوی حضرت حق جل  جلاله می باشد که پلهای سه گانه فنا ار می پیماید (فنا در شیخ (ق)، فنا در رسول الله (ص) و فنا در خداوند بلند مرتبه) این طریقت درد و لذت را با هم جمع دارد، در مخالفت عادت ها و سرشتها و لذت بازگشت به آفرینش قرآن کریم و هم سرشت شدن با سرشت رسول خدا (ص). هر کسی که راه به سوی پروردگار عزو وجل را آغاز نمود، به عشق مولایش (حق) این راه را شکافت و طی نمود.


این طریقت سفر عشق است، عشق بنده مطیع به مولای پاک و منزه اش که یکی از جوانب روحی دراسلام می باشد زیرا این طریقت، ژرف نگری و غور کردن در معانی عقیدتی است و تاویلی است برای اسرار و رموز و شعائر و روحانیت که در آن متجلی می شود.
پس در این طریقت، دلیل محکم و استواری است برای عاطفه و تغذیه ای است برای قلب در مقایسه با تفسیرهای عقلی خشک و صوری.

ارتباط طریقت با عالم ملکوت به ارزش حیات ابدی و ضرورت جاودانگی ازلی بستگی دارد، به فرموده خداوند: ( آیا کسانیکه مرتکب بدی ها می شوند گمان می کنند که ما آنها را با کسانیکه ایمان می آورند و عمل صالح انجام دادند یکسان قرار می دهیم و زندگی و مرگشان یکسان است؟ چه بد حکم می کند )، بر عکس مادیات که سرنوشت مرگ و فنا به عالم ملک ارتباط می دهند.

در طریقت کسنزانی مشایخ (ق) خود را مشخص می کنند به اینکه آنها از بندگان خاص خدا هستند که تمای اسرارشان را مقدس داشته اند و عشق رسول الله (ص) را عروجی برای تعالی روح خود قرار داده اند. آنها به هر عبادتی توجه و اهتمام خاصی نموده اند تا عشق رسول الله (ص) در قلب مرید کاشته شود و بر اساس شریعت، مستقیم باشد.
پس هر بنیان عقیدتی برای این طریقت مبارکه بر اساس عشق واجب می باشد. عشق طریقت محمدی، عشقی است که خاک وجود ما را با باران رحمت خودش سبز می کند و ثمره آن در دنیا و آخرت چیده می شود.
در پایان آرزومندیم که خداوند ما را در نگارش این کتاب (تصوف) که پیش روی شماست توفیق دهد.

من الله التوفیق


و بر سید و سرورمان محمد و خاندان و دوستدارانش درود و صلوات میفرستیم.

(پروردگارا در دنیا و در آخرت به ما نیکی و حسنه عطا کن و ما را از عذاب آتش آخرت دور نگه دار)

سید شیخ محمد شیخ عبدالکریم کسنزانی حسینی

رئیس طریقت علیه قادریه کسنزانیه در عالم

دیدگاه ها